فرم عملکرد واحد تشکیل

ماه ارسال عملکرد
اقلام عملکرد
عنوانعملکردواحد
تشکیل تعاونی صنعتی(معدنی/صنایع دستی/فرش دستباف)
تعاونی
تشکیل تعاونی کشاورزی
تعاونی
تشکیل تعاونی عمران و ساختمان
تعاونی
تشکیل تعاونی بهداشتی و درمانی
تعاونی
تشکیل سایر تعاونیهای خدماتی
تعاونی
جذب عضو (تعاونیهای تولیدی)
نفر
تشکیل تعاونیهای تامین نیاز گردشگری روستایی
تعاونی
تشکیل تعاونی اعتبار
تعاونی
تشکیل تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان
تعاونی
تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان
تعاونی
تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل
تعاونی
تشکیل تعاونی حمل و نقل
تعاونی
تشکیل تعاونی مسکن
تعاونی
تشکیل تعاونیهای مشاغل خانگی
تعاونی
تشکیل تعاونیهای مشاغل خانگی(خاص بانوان)
تعاونی
جذب عضو(تعاونیهای توزیعی)
نفر
تشکیل تعاونی سهامی عام
تعاونی
تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی
تعاونی
تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی(نوع جدید)
تعاونی
جذب عضو (تعاونیهای نوع جدید)
نفر
کمک به ایجاد اتحادیه های تخصصی تولیدی و خدماتی
اتحادیه
ایجاد فرصت شغلی جدید(تعاونیهای تولیدی)
نفر
ایجاد فرصت شغلی جدید(تعاونیهای توزیعی)
نفر
ایجاد فرصت شغلی جدید(تعاونیهای نوع جدید)
نفر
تشکیل تعاونی دانش بنیان(با ذکر نوع تعاونی)
تعاونی